Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden voor particulieren.

Patisserie Nettur, gevestigd te Breda.

Patisserie Nettur: Patisserie
Klant: Elke natuurlijke of rechtspersoon die met Patisserie Nettur een overeenkomst heeft gesloten of wenst te sluiten
Particuliere klant: een klant die niet als bedrijf of overheid is georganiseerd.
Horecaklant: een klant die als bedrijf of overheid is georganiseerd.

1. Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen van Patisserie Nettur aan particuliere klanten. De voorwaarden zijn voor eenieder toegankelijk en opgenomen op de internetpagina van Patisserie Nettur, www.patisserienettur.nl.

1.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. Patisserie Nettur behoudt zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.

1.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door Patisserie Nettur erkend.

1.4 Patisserie Nettur garandeert dat het geleverde product beantwoord aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.

2. Besteltijd

2.1 Particuliere klanten kunnen van maandag tot en met zondag bestellen, echter 5 (werk)dagen voorafgaand aan de levering. Bestelt u na deze tijd dan kan Patisserie Nettur niet garanderen dat uw bestelling tijdig geleverd kan worden.

De bestelling kan telefonisch, via mail, of via de website worden doorgegeven.

Let op: De taarten worden dagelijks vers gebakken. Als u niet tijdig bestelt kan uw bestelling niet op tijd in productie genomen worden en kan ik levering niet garanderen

2.2 Bestellingen gedaan via de website worden altijd bevestigd door een e-mail naar het door u opgegeven e-mailadres. Controleer goed alle gegevens. Patisserie Nettur is niet verantwoordelijk voor eventuele typefouten.

2.3 Patisserie Nettur is niet verantwoordelijk voor foutief aangeleverde adressen.

3. Levering

3.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.

3.2 Als de particuliere klant een bestelling plaatst voor minimaal € 50,00 levert Patisserie Nettur deze bestelling, wel wordt er voor een levering binnen Breda € 5,- in rekening gebracht.

3.2 In het kader van de regels van de koop op afstand zal Patisserie Nettur bestellingen tenminste binnen 5 dagen uitvoeren. Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de klant binnen 1 dag na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.

3.4 Wij leveren niet op feestdagen of bij uitzondering gestelde data. Deze datums zullen aan de klant worden medegedeeld via de blog op de site, email en/ of sociale media.

3.5 In verband met calamiteiten en natuurrampen behouden wij ons het recht voor om de producten niet af te leveren.

3.6 Tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen, gaat het risico ten aanzien van de door of namens Patisserie Nettur verkochte en/of aan de klant te leveren producten op de klant over op het moment dat de producten geleverd zijn.

4. Betalingen

4.1 Bij bestellingen via de internetsite kan de Klant betalen middels vooruitbetaling via IDEAL of bank-overschrijving óf bij ophalen/leveren van de bestelling.

4.2 Als u telefonisch een bestelling plaatst kunt u uw bestelling bij het ophalen van uw bestelling afrekenen.

5. Prijzen 

5.1 Alle prijzen op de website zijn in Euro’s en inclusief 9% BTW.

5.2 Wijzigingen van factoren die de kostprijs kunnen beïnvloeden, zoals bijvoorbeeld de inkoopsprijs (van bijvoorbeeld producten of grondstoffen), koersverschillen, overheidsmaatregelen, in- en uitvoerrechten, transportkosten, verzekeringspremies etc., mogen door Patisserie Nettur aan de klant worden doorberekend.

5.3 Alle prijzen op de website zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

6. Zichttermijn/ herroepingsrecht

6.1 De Wet verkopen op Afstand (artikel 7:5 BW), is niet van toepassing omdat Patisserie Nettur producten levert die snel kunnen bederven of verouderen. (artikel 7:46d /4b)

Mijn producten kunnen door hun aard niet worden teruggezonden.

7. Gegevensbeheer 

7.1 Indien u een bestelling plaatst bij Patisserie Nettur, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van Patisserie Nettur. Patisserie Nettur houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden.

7.2 Patisserie Nettur respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.

7.3 Patisserie Nettur maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen.

8. Garantie 

8.1 Patisserie Nettur garandeert dat de door haar geleverde producten voldoen aan de eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur zolang de door Patisserie Nettur op de etiketten vermelde instructies worden nageleefd.

8.2 Patisserie Nettur is echter nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door de klant, noch voor eventuele adviezen t.a.v. het gebruik of de toepassing van de zaken.

8.3 De klant is zelf verantwoordelijkheid voor de onmiddellijke controle van de geleverde producten bij ontvangst. Indien blijkt dat het afgeleverde product verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de klant (alvorens over te gaan tot terugzending aan Patisserie Nettur) deze gebreken onmiddelijk telefonisch, per mail of schriftelijk te melden aan Patisserie Nettur.

De klant dient het product, in de originele verpakking, mee te nemen naar de winkel zodat de directie het product kan beoordelen. Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.

8.4 Indien klachten van de afnemer door Patisserie Nettur gegrond worden bevonden, zal Patisserie Nettur naar haar keuze of de geleverde zaken kosteloos vervangen of met de  klant een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van Patisserie Nettur en mitsdien het bedrag der schadevergoeding steeds  beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken, dan wel (naar keuze van Patisserie Nettur) tot het maximale in het desbetreffende geval door de  aansprakelijkheidsverzekering van Patisserie Nettur gedekte bedrag. Iedere aansprakelijkheid van Patisserie Nettur voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.

8.5 Deze garantie geldt niet indien:

A) en zolang de afnemer jegens Patisserie Nettur in gebreke is;

B) de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van Patisserie Nettur en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld.

9. Aanbiedingen

9.1 Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld.

9.2 Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door de klant, behoudt Patisserie Nettur zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 1 werkdag na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.

9.3 Mondelinge toezeggingen verbinden Patisserie Nettur slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.

9.4 Aanbiedingen van Patisserie Nettur gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.

9.5 Patisserie Nettur kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.

9.6 Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.

10. Overeenkomst 

10.1 Een overeenkomst tussen Patisserie Nettur en een klant komt tot stand nadat een bestelling opdracht door Patisserie Nettur op haalbaarheid is beoordeeld.

10.2 Patisserie Nettur behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de levering geschiedt nadat het verschuldigde bedrag op de bankrekening van Patisserie Nettur is overgemaakt.

11. Afbeeldingen en specificaties

11.1 Alle afbeeldingen; foto’s, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de internetsite van Patisserie Nettur zijn slechts een benadering of kunnen afwijken van de producten die geleverd worden, dit kan geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

12.Overmacht

12.1 Patisserie Nettur is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.

12.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van Patisserie Nettur alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.

12.3 Patisserie Nettur behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Patisserie Nettur gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.

12.4 Indien Patisserie Nettur bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

13. Eigendomsvoorbehoud.

13.1 Alle rechten van intellectuele eigendom (waaronder in ieder geval begrepen auteursrechten, merkrechten, octrooirechten, handelsnaamrechten en know how) en daarbij behorende materialen zoals rapporten, ontwerpen, schetsen, adviezen, tekeningen, documentatie alsmede voorbereidend materiaal, van Patisserie Nettur zullen uitdrukkelijk bij Patisserie Nettur (of haar licentiegevers/leveranciers) blijven berusten.

14. Toepasselijk recht/bevoegde rechter

14.1 Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

14.2 Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen Patisserie Nettur en de klant, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement Zeeland-West-Brabant kennis, tenzij Patisserie Nettur er de voorkeur aan geeft het verschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.